schoolreglement

De schoolgids kan je hier downloaden.

 

Hierboven vindt u onze actuele schoolgids. Bij inschrijving van een eerste kleuter in uw familie ontvangt u een papieren exemplaar. Bij inschrijving van een broer of zus verwijzen wij naar het actuele reglement op de website. Aanpassingen worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt door middel van een brief die aan alle kleuters wordt meegegeven en/of doorgemaild. Heeft u graag een volledig nieuw papieren exemplaar dan kan u dat bekomen via het secretariaat.

 

De infobundel onderwijsregelgeving kan je hier dowloaden.

 

Aanwezigheden

Breng uw kind tijdig naar school! Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is vooral een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen en voor de leerkracht.

  

Afwezigheden

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Maar indien uw kleuter een langere tijd afwezig is, vragen we om de kleuteronderwijzeres en/of directie te verwittigen.

  

Ziekte

Kleuters die ziek zijn horen niet thuis op school!

  

Bijdrageregeling van de ouders

Als school streven we ernaar het onderwijs zoveel mogelijk kosteloos te houden. Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd.

Voor leeruitstappen en -activiteiten (zoals theater en schoolreis) zijn wij gebonden aan de wettelijk bepaalde maximumfactuur. Uw bijdrage zal dus maximum 45 euro bedragen.

 

Onderstaande diensten worden door de school vrijblijvend aangeboden:

  • Gratis water

 

Het geld nodig voor toneel, activiteiten, ... wordt steeds aan de klasjuf betaald. Het geld wordt meegegeven in een gesloten envelop met de vermelding van de naam van het kind, de naam van de juf, het bedrag en het doel van het geld.